Публічний договір (оферта)
 • Загальні положення
  • Цей документ і являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Дайнемік менеджмент» (надалі – Оператор онлайн-сервісу/Оператор), якому належить право власності та право інтелектуальної власності на онлайн-сервіс Handy.ai (сервіс розміщено в мережі Інтернет за посиланням https://handy.ai/), щодо укладення Договору надання послуг з доступу до онлайн-сервісу (надалі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.
  • Згідно зі статтями 205, 633, 638-642, 901-907 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов, особа, яка провадить акцепт Оферти, стає клієнтом онлайн-сервісу Handy (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).


 • Терміни
  • Адміністратор віртуального асистента - уповноважена особа з боку клієнта, якій головний адміністратор надає доступ до панелі адміністратора з обмеженими правами;
  • Віртуальний асистент Handy.ai (віртуальний асистент) - це програмний продукт для спілкування людей та отримання інформації під час взаємодії з іншими людьми, полегшення бізнес-процесів та взаємодії з інформаційно-телекомунікаційними системами через чат ботів або інші інтерфейси;
  • Використання навички - це отримання результату бізнес-процеса користувачем або іншою системою інформації за допомогою віртуального асистента або опрацювання інформації отриманої від користувача або іншої системи інформації віртуальним асистентом. Навичка вважається застосованою, коли користувач дійшов до лічильника в процесі використання навички;
  • Вартість використання навички - вартість грошових потоків, які як очікується виникнуть від використання навички користувачем або іншою системою. Вартість використання навички залежить від складності навички.
  • Головний адміністратор віртуального асистента - уповноважена особа з боку клієнта, яка отримала доступ до панелі адміністратора;
  • Клієнт онлайн-сервісу Handy.ai (Клієнт) – фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка пройшла реєстрацію та активацію на веб-сайті Оператора онлайн-сервісу Handy.ai за посиланням _______ та отримала відповідний доступ до налаштування і використання віртуального асистента та його навичок;
  • Користувач - людина або інформаційна система, яка взаємодіє з віртуальним асистентом;
  • Лічильник навички (лічильник) - це функціональний вузол, який рахує кількість використань навички, лічильник вбудовано у визначений бізнес-процес;
  • Навичка віртуального асистента (Навичка) - здатність віртуального асистента виконувати деяку задачу корисну для бізнес-процесу чи людини, яка взаємодіє з іншої особою чи системою через віртуального асистента;
  • Онлайн-сервіс Handy.ai (Сервіс) – програмний продукт у вигляді онлайн-сервісу, призначений для автоматизації процесів клієнта в процесі спілкування його зі своїми клієнтами, співробітниками, обробкою інформації, взаємодії з інформаційно-телекомунікаційними системами та виконанні інших завдань за допомогою віртуального асистента Handy.ai. Сервіс знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://handy.ai.
  • Оновлення навички - зміна навички віртуального асистента для покращення роботи чи запобігання помилок;
  • Оновлення платформи Handy.ai - зміна платформи Handy.ai для покращення роботи чи запобігання помилок;
  • Підключення навички - це процес підключення нового функціонального модулю з навичкою до віртуального асистенту;
  • Сторони (кожна окремо Сторона) – клієнт та Оператор онлайн-сервісу;
  • Тариф - ціна доступу до Сервісу, а саме вартості використання навички, що вказана за посиланням в мережі Інтернет https://handy.ai/#04.


 • Предмет Договору
  • Предметом Договору є надання клієнту Оператором послуг з доступу до програмної продукції у вигляді онлайн-сервісу Handy.ai з правом на використання зазначеної програмної продукції (надалі - Послуги з доступу до онлайн-сервісу Handy.ai або Послуги). Послуги серед іншого являють собою доступ до використання навичок віртуального асистента під час взаємодії користувачів з іншими людьми, полегшення бізнес-процесів та взаємодії з інформаційно-телекомунікаційними системами через чатботів або інші інтерфейси.
  • Клієнт реєструється в Сервісі самостійно шляхом заповнення полів форми реєстрації. Верифікація і автоматична активація функціональних можливостей Особистого кабінету клієнта та отримання доступу до панелі адміністратора проводиться після зарахування на банківський рахунок Оператора першої оплати клієнта за право використання (ліцензії) Програмного продукту "Онлайн-сервіс Handy.ai" (проведення акцепту ліцензійного публічного договору за посиланням -_____________) .


 • Умови надання Послуг. Акцепт Оферти
  • Датою початку надання Послуг і відповідно акцепт цієї Оферти є дата, наступна за датою отримання оплати на банківський рахунок Оператора платежу (попередня оплата) або за допомогою платіжних сервісів із обов'язковою вказівкою номеру рахунку/договору/коду ЄДРПОУ/найменування клієнта у розмірі не менше планової вартості використання навичок віртуального асистента за цінами передбаченими відповідними тарифами за посиланням https://handy.ai/#04.
  • Послуги з доступу до використання навичок віртуального клієнта, надаються Оператором клієнту протягом строку дії оплаченої ліцензії, але дата активації функціональних можливостей особистого кабінету та отримання доступу до панелі адміністратора згідно з пунктом 3.2. цього Договору відбувається після отримання планової вартості використання навичок віртуального асистента згідно з п. 4.1 Договору.
  • Оператор має право не розпочинати надання Послуг та не надавати клієнту доступ до панелі адміністратора у випадку відсутності коштів (попередньої оплати) на його особистому рахунку в Сервісі. Надання послуг поновлюється в день отримання грошові коштів попередньої оплати на рахунок Виконавця.
  • Доступ до панелі адміністратора в випадку блокування такого доступу через відсутність коштів на рахунку в Особистому кабінеті буде поновлено в день зарахування грошових коштів на банківський рахунок Оператора. Сума коштів, яку клієнт перераховує в такому випадку має бути достатньою для планового двомісячного використання навичок віртуальних асистентів.
  • Зазначення клієнтом неповних або недостовірних відомостей під час заповнення реєстраційної форми є підставою для відмови Оператора від надання такому клієнту статусу зареєстрованого клієнта та доступу до онлайн-сервісів. Оператор залишає за собою право виправити внесені дані під час реєстрації клієнта згідно із відкритою інформацієї з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  • Доступ до Сервісу, в т.ч. до панелі адміністратора, надається за принципом "як є". Оператор не гарантує, що надання доступу до користування Сервісом буде відповідати цілям та очікуванням клієнта, його користувачів або будь-яких інших осіб.
  • Дані клієнта, його бази, навички віртуальних асистентів та будь-яка інша інформація, яка необхідна для належної експлуатації віртуальних асистентів зберігається в Сервісі не більше 6 місяців з моменту останньої оплати по цьому Договору. В випадку відсутності будь-яких оплат протягом вказаного періоду вся інформація в Особистому кабінеті клієнта знищується.
 • Ціна Послуг та умови оплати
  • Ціна на кожну окрему Послугу (використання навички) визначається згідно з Тарифом зазначеним на веб-сайті Оператора за посиланням - https://handy.ai/#04 або шляхом підписання окремого договору за узгодженою між Сторонами ціною.
  • Оператор має право переглянути Тарифи в будь-який момент, при цьому, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого Тарифу за адресою в мережі Інтернет, вказаною у п. 5.1 цього Договору-оферти, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.
  • Оператор повідомляє клієнта про зміну Тарифів шляхом розміщення відповідного повідомлення в Особистому кабінеті клієнта. Клієнт, у разі незгоди з переглянутим/оновленими Тарифом, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку не пізніше ніж через 5 днів від дати отримання такого повідомлення. У разі неотримання відмови вважається, що клієнт погоджується з новим Тарифом.
  • Тарифи, розміщені за посиланням https://handy.ai/#04, можуть бути зазначені в доларах США. В такому випадку долар США виступає еквівалентом при визначенні ціни в гривні згідно із офіційним курсом НБУ на момент оплати та/або складання акту надання послуг.
  • Попередня оплата Послуг здійснюється за банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату, який формується клієнтом в Особистому кабінеті або Оператором.
  • Всі розрахунки за Договором здійснюються в національній валюті України - гривні, шляхом безготівкового перерахування на рахунок Оператора або за допомогою платіжних сервісів із обов'язковою вказівкою номеру рахунку/договору/коду ЄДРПОУ/найменування. В випадку застосування в Тарифах еквіваленту в доларах США, то в Особистому кабінеті буде відображатись сума застосованого еквіваленту розрахованого по офіційному курсу НБУ на момент отримання грошових коштів від клієнта на рахунок Оператора.
  • При оплаті через платіжні сервіси кошти, отримані на банківський рахунок Оператора із призначенням платежу, що відповідає рахунку/договору/коду ЄДРПОУ/найменування клієнта, визнаються для цілей цього Договору коштами, сплаченими клієнтом.
  • Клієнт оплачує рахунки, які надходить йому через сервіс електронного документообігу "Вчасно" та в строки передбачені відповідними пунктами цього Договору. В випадку якщо на день сплати, офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України (надалі – Офіційний курс), збільшиться більше ніж на 2% по відношенню до офіційного курсу гривні до долару США сума зазначена в рахунку змінюється і підлягає перерахунку у відповідності до офіційного курсу.
  • Оператор має право надавати Послуги на спеціальних умовах (спеціальні пропозиції), під час проведення акцій, інформація про які розміщується на веб-сайті Оператора або на сайтах партнерів Оператора.
  • Сторони можуть дійти згоди до застосування індивідуальних цін на Послуги. Пропозиція від Оператора про застосування індивідуальних цін направлена клієнту діє протягом 5 (п'яти) робочих днів. Також, Сторони мають право переглянути на будь-якому етапі виконання цієї Оферти ціни на Послуги. Згода на застосування індивідуальних цін або зміни цін на Послуги оформлюється протоколом узгодження ціни, який є невід'ємним додатком до цього Договору і набирає чинності з моменту підписання Сторонами такого протоколу.
  • Факт належного надання Оператором Послуг за звітний місяць засвідчується підписанням Сторонами Акту надання послуг (надалі - Акт) на суму використаних навичок за відповідними тарифами.
  • Акт оформляється Оператором у вигляді електронного документу та передається через сервіс електронного документообігу "Вчасно" на підпис клієнту до 05 числа місяця, що слідує за місяцем в якому були надані такі Послуги.
  • Клієнт повинен прийняти надані Послуги та підписати Акт протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його отримання від Оператора або, у випадку наявності у Клієнта зауважень до Акту та/або до Послуг, в тому числі, їх невідповідності умовам цього Договору, та/або у разі виявлення Клієнтом в них недоліків, невідповідностей, помилок, зауважень тощо, в той же строк в 3 (три) робочих дні, надати Оператору відмову від прийняття наданих Послуг та підписання Акту, з переліком виявлених недоліків, невідповідностей, зауважень та строків для їх усунення (надалі – Мотивована відмова).
  • У випадку, якщо клієнт не надає Оператору у строк, визначений у пункті 5.13 Договору, підписаний зі своєї сторони Акт або Мотивовану відмову, надані Послуги вважаються такими, що прийняті клієнтом.


 • Використання об'єктів права інтелектуальної власності
  • Сервіс, до складу якої входять онлайн-сервіси панелі адміністратора, віртуальні асистенти, Платформа, програмні продукти, бази даних, зображення, текстові матеріали та інші об'єкти авторських і/або суміжних прав, а так само об'єкти патентних прав, товарні знаки, комерційні позначення і фірмові найменування, а також інші частини (незалежно від того, чи входять вони в склад Сервісу або є його додатковими компонентами, і чи можливо їх вилучення з його складу і використання окремо) (далі - Об'єкти права інтелектуальної власності), захищаються відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" та іншими законодавчими актами з сфері охорони інтелектуальної власності, і належать Оператору на виключному праві, якщо інше не зазначено в повідомленні про права.
  • Цією офертою врегульовано питання надання доступу до використання навичок віртуальних асистентів, а тому Оператор надає клієнтові право використання Об'єктів права інтелектуальної власності віртуальних асистентів на умовах простої (не виключною) ліцензії на території всіх країн світу зазначеними в цій Оферті способами виключно з метою отримання клієнтом доступу до використання навичок асистента.
  • Загальний доступ до Сервісу Оператора надається за окремим ліцензійним договором за посиланням ________.
  • Клієнт не має права розповсюджувати, змінювати, модифікувати, адаптувати, перекладати, компілювати, декомпілювати, реверсувати, створювати похідні продукти, здійснювати спроби розкриття вихідного коду, копіювати, аналізувати дані, використовувати програмний код віртуальних асистентів, в тому числі у спосіб, що не передбачений його функціональним призначенням, здійснювати будь-яке інше неналежне використання Об'єктів права інтелектуальної власності віртуальних асистентів без письмового дозволу Оператора.
  • Приймаючи умови цієї Оферти, клієнт також надає Оператору просту (невиключну) ліцензію на використання матеріалів та програмних продуктів, які клієнт розміщує через панель адміністратора/платформу та які містять об'єкти права інтелектуальної власності, для використання на території всіх країн світу.
  • Зазначена проста (невиключна) ліцензія на використання матеріалів та програмних продуктів, які клієнт розміщує через панель адміністратора/платформу та які містять об'єкти права інтелектуальної власності надається одночасно з їх завантаженням на платформу на весь термін дії виключних прав на об'єкти авторських і (або) суміжних прав, що носять таку права, для використання на території всіх країн світу.
  • Оператор залишає за собою право на перевірку матеріалів та програмних продуктів, які клієнт розміщує через панель адміністратора/платформу на предмет наявності у клієнта відповідно права інтелектуальної власності на зазначені матеріали чи продукти.
  • Програмне забезпечення, яке є складовою віртуальних асистентів, може автоматично завантажувати та встановлювати оновлення призначені для покращення, вдосконалення та подальшого розвитку роботи асистентів і може мати форму програм-коректорів помилок, розширених функцій, нових програмних модулів чи повністю нових версій. Клієнт приймаючи цю Оферту погоджується отримувати такі оновлення і дозволяєте Сервісу постачати їх у рамках отримання Послуг.


 • Строк дії і зміна умов Оферти
  • Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за посиланням - _______________ і діє до моменту відкликання Оферти Оператором.
  • Оператор залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті за вказаним в пункті 7.1 Договору-оферти посиланням, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні. Оператор повідомляє клієнтів про зміни в умови Оферти та/або відкликання Оферти через особистий кабінет.


 • Строк дії та припинення Договору
  • Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти клієнтом і діє 1 (один) рік, але, у будь якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення цього Договору, то строк дії Договору вважається продовженим на кожний наступний рік.
  • Договір може бути достроково розірваний:
   • У будь-який час за згодою Сторін;
   • За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору.
   • В порядку п. 5.8. цього Договору з ініціативи клієнта.
  • На вимогу клієнта Оператор зобов'язаний повернути клієнту частково або повністю вартість передплачених, але не наданих Послуг протягом 10 (десяти) календарних днів на підставі вимоги, яка направляється клієнтом Оператору в електронному вигляді через сервіс електронного документообігу "Вчасно", підписаною кваліфікованим електронним підписом/удосконаленим електронним підписом (надалі - КЕП/УЕП). У виняткових випадках клієнт може погодити із Оператором інший строк повернення передплачених грошових коштів.
  • Після спливу строку позовної давності невикористаний клієнтом залишок грошових коштів в особистому кабінеті протягом 1 (одного) року з дати останньої транзакції (поповнення та/або списання) по балансу, при умові відсутності звернення клієнта про повернення грошових коштів в порядку передбаченому п. 8.3 Договору, такі грошові кошти підпадають під ознаку п.п. а) п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України та підлягають списанню в порядку і спосіб встановлений законодаством.


 • Електронний документообіг
  • Сторони погодили, що обмін документів в межах виконання цього Договору здійснюється в електронному вигляді за допомогою сервісу електронного документообігу «Вчасно» за посиланням в мережі Інтернет https://vchasno.ua/ та з використанням кваліфікованого/удосконаленого електронних підписів (надалі - КЕП/УЕП) в порядку і на умовах, передбачених Законом України «Про електронні довірчі послуги». Сторони погодили, що додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цього Договору не є потрібним.
 • Відомості про конфіденційність та гарантії
  • Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включно з інформацїєю про технології та технічні рішення, використані Оператором, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов'язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону.
  • Незважаючи на обмеження, встановлені п. 10.1 Договору, Сторони погоджуються, що Оператор має право розміщувати зображення логотипу клієнта та його найменування на веб-сайті Оператора у розділі про клієнтів Сервісу без будь-якої оплати та без будь-яких обмежень часом, територією та способом використання найменування та/або комерційне найменування та/або знак для товарів та послуг Замовника з метою інформування громадськості та потенційних клієнтів та популяризації (промотування) власних послуг.
  • Клієнт зобов'язаний зберігати свій логін та пароль доступу до Сервісу у таємниці та захищати від доступу будь-яких осіб, не уповноважених представляти клієнта. Клієнт погоджується, що всі дії, вчинені з використанням його логіну та паролю вважаються вчиненими належним чином його уповноваженими представниками.


 • Персональні дані
  • Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.
  • Оператор не має доступу до баз даних клієнта, а тому не несе відповідальності за дотримання клінтом вимог Закону України "Про захист персональних даних".
  • В випадку виникнення спорів щодо порушення вимог Закону України "Про захист персональних даних" з боку клієнта, в тому числі за допомогою використання віртуального помічника, доступ до якого клієнт отримав через панель адміністратора, то клієнт зобов'язаний самостійно вирішувати спір та відшкодувати всі збитки, які міг понести Оператор в зв'язку з таким порушенням з боку клієнта.


 • Відповідальність і обмеження відповідальності
  • За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України. При цьому, Оператор несе відповідальність за майнову та немайнову шкоду, заподіяну правам та інтересам клієнта, в розмірі, що не перевищує суму оплачених по цьому Договору Послуг в попередньому місяці.
  • Клієнт в повному обсязі несе відповідальність за:
   • зміст інформації, що зазначається під час реєстрації;
   • свої дії, які вчиняються ним під час використання Сервісу, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних ідентифікації.
  • У випадку порушення клієнтом строків оплати Послуг, Оператор має право вимагати сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості неоплачених Послуг за кожен день існування такого порушення.


 • Форс-мажор
  • Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, епідемії, пандемії або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.
  • У разі настання обставин форс-мажору під час дії цього Договору, виконання зобов'язань за Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.
  • Сторона, що не може виконати зобов'язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.


 • Порядок вирішення спорів
  • Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно з чинним законодавством України. До спірних правовідносин застосовується право України.


 • Реквізити


Товариство з обмеженою відповідальністю

«Дайнемік менеджмент»

Місцезнаходження:

04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8

Код ЄДРПОУ: 40677237

IBAN UA503007110000026008052602334

ІПН: 406772326599

e-mail: vladimir@handy.ai